Oral Presentation

เพื่อนำเสนองานวิจัยทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษาและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม และชุมชน

Academics, professionals, researchers, and students

เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยด้านอิสลามศึกษาอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Proceeding

เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

หลักการและเหตุผล

          วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยทางวิชาการและวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกันระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัย สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับโดยสาธารณชน

          การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของงานบริหารการวิจัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาลัยอิสลามศึกษา การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 นับว่าเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัย การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สาธารณชน สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันยังยืนต่อไป

          เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้ผลงานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง วิทยาลัยอิสลามศึกษา จึงกำหนดหัวข้อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก “อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายและความหวัง” (ISLAM AND MUSLIM STUDIES IN THE 21ST CENTURY : CHALLENGER AND PROSOECTS) จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย วิทยาลัยอิสลามศึกษา จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอันเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานทางวิชาการไปสู่ชุมชน อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

-->

Theme การนำเสนอบทความ

1. อุศูลุดดีน และภาษาอาหรับ

ตัฟสีรอัลกุรอานและอุศูล อัตตัฟสีร, อัลหะดีษและอุลูมอัลหะดีษ, อะกีดะฮฺ อิสลามิยะฮฺ, ดะอฺวะฮฺ อิสลามิยะฮฺ และภาษาอาหรับเพื่อการเรียนการสอน

2. การศึกษาและการบริหารการศึกษา

ตัรบิยะฮฺอิสลามิยะฮฺ, หลักสูตรและการสอน, ระบบบริหารและการจัดการศึกษา, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้นำ

3. มุสลิมศึกษา

สังคมมุสลิม, ประเพณีท้องถิ่นของชาวมุสลิม, มุสลิมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, แนวทางการเตรียมความพร้อมของมุสลิม และมนุษยสัมพันธ์

4. ฟิกฮฺและชะรีอะฮฺ

ฟิกฮฺมะกอริน, ฟิกฮฺครอบครัว, อุศูล อัลฟิกฮฺ, เกาะวาอิดฟิกฮิยะฮฺ และประเด็นปัญหาฟิกฮฺร่วมสมัย

5. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม

ประวัติศาสตร์อิสลาม, อารยธรรมอิสลาม, วัฒนธรรมอิสลาม และการเมืองการปกครองในอิสลาม

6. เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

เศรษฐศาสตร์อิสลาม, การบริหารและการจัดการในอิสลาม และการบริหารรัฐกิจ

80

Graduated Students

40

Academics and Researchers

42

Papers

30

Faculty Staff

Agenda

Monday, July 15, 2019

กำหนดการ (ภาคเช้า) : ห้องประชุม Press Center ชั้น 3

ดูกำหนดการ

ห้องนำเสนอที่ 1 (ด้านอิสลามศึกษา): ห้องประชุม Press Center ชั้น 3

ผู้ดำเนินรายการ : อ.มนูศักดิ์ โต๊ะเถื่อน

ดูกำหนดการ

ห้องนำเสนอที่ 2 (ด้านอิสลามศึกษา) : ห้อง LR1 ชั้น 3

ผู้ดำเนินรายการ : ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา

ดูกำหนดการ

ห้องนำเสนอที่ 3 (ด้านการศึกษา และการจัดการ) : ห้อง LR2 ชั้น 3

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์อริศ หัสมา

ดูกำหนดการ

ห้องนำเสนอที่ 4 (ด้านการศึกษา และการจัดการ) : ห้อง LR3 ชั้น 3

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์รุสลี นุห์

ดูกำหนดการ

ห้องนำเสนอที่ 5 (International) : ห้อง LR4 ชั้น 3

ผู้ดำเนินรายการ : ดร.เกตุ อัสมิมานะ

ดูกำหนดการ