อาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (Islamic Studies)

Dr.Abdulhadee Sabuding 

อาจารย์ ดร.อับดุลฮาดี   สะบูดิง
Dr.Abdulhadee Sabuding

หัวหน้าแผนก

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone :
 Dr. Mhd. Roflee Waehama

อาจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ
Dr.Mhd.Roflee Waehama

Assist.Prof.Abdulrashid Chema  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอชีด  เจะมะ
Assist.Prof.Abdulrashid Chema

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

Phone : -
 
 


E-Mail :

 E-Mail :

Phone : -

 Phone : -

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (Islamic Studies- International Program)

Dr.Isma-ie  Katih 

อาจารย์ ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ
Dr.Isma-ie Katih

หัวหน้าแผนก
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone :
 Dr.Rusdee Taher

อาจารย์ ดร.รุชดี  ตาเห
Dr.Rusdee Taher

Dr.Ali Samoh  อาจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ
Dr.Ali Samoh

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

Phone : -
 
 Assist.Prof.Dr.Kader  Sa-ah

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ
Assist.Prof.Dr.Kader  Sa-ah

 Dr.Abdulai  M.Kaba Dr.Abdulai  M.Kaba
Expert from Liberia

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

 Phone : -

 

 

Fateemoh Chapakiya 

อาจารย์ฟาตีเม๊าะ จะปะกิยา
Fateemoh Chapakiya

 Ibrahima Lamine Sano อาจารย์ Ibrahima Lamine Sano
Expert from Guinea

E-Mail : 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

Phone : -
 
 


 Asem  Ash-shareef อาจารย์อาเซ็ม  อัชชะรีฟ 
Asem  Ash-shareef

E-Mail :

 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

 Phone : -
 


 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (Teaching Islamic Studies)

Dr.Sarawut Saithong 

อาจารย์ ดร.สราวุธ สายทอง 
Dr.Sarawut Saithong

หัวหน้าแผนก

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone :

 Suwannee Langputeh

อาจารย์สุวรรณี  หลังปูเต๊ะ
Suwannee Langputeh

Dr.Samsoo Sa-u  อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ
Dr.Samsoo Sa-u

E-Mail : 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

Phone : -
 
 Dr.Kate Asmimana

อาจารย์ ดร.เกตุ อัสสมิมานะ
Dr.Kate Asmimana

 Assist.Prof.Dr.Ahmad Yeesunsong ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง
Assist.Prof.Dr.Ahmad Yeesunsong

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

 Phone : -
 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม (Islamic Law)

 Dr.Yadulhak Mingsamorn

อาจารย์ ดร.ญาดุลฮัก มิ่งสมร 
Dr.Yadulhak Mingsamorn

หัวหน้าแผนก

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone :

 Dr.Maroning Salaming

อาจารย์ ดร.มะรอนิง สาแลมิง
Dr.Maroning Salaming

Dr.Asman Taeali  อาจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี
Dr.Asman Taeali

E-Mail : 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

Phone : -
 
 Assist.Prof.Suthisak Duereh

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์  ดือเระ
Assist.Prof.Suthisak Duereh 

 UsmanYu อาจารย์ ดร.อุสมาน ยูนุ
Dr.U-samarn Yunu

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

 Phone : -
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา (Middle East Studies)

 Dr.Sarfee Ardam

อาจารย์ ดร.ซาฝีอี อาดำ 
Dr.Sarfee Ardam

หัวหน้าแผนก

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone :

 

 Dr.Abdulroning Suetair

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอนิง สือแต
Assist.Prof.Dr.Abdulroning Suetair

Dr.Punya Nawong  อาจารย์ ดร.ปัญญา นาวงษ์
Dr.Punya Nawong
 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

Phone : -
 
 E-Mail :

 E-Mail :

Phone : -

 Phone : -
 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
(Islamic Economics and Management)

aris-257x300 

อาจารย์อริศ  หัสมา 
Aris Hassama

หัวหน้าแผนก

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone :

 Dr.Tawat Noipom

อาจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม
Dr.Tawat Noipom

 Dr.Mahmood Hayeemad อาจารย์ ดร.หมะหมูด หะยีหมัด
Dr.Mahmood Hayeemad
 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

Phone : -
 
 Rulee Nuh

อาจารย์รุสลี  นุห์ 
Rulee Nuh

Darwish Mustafa Yacoub Moawad อาจารย์ Darwish Mustafa Yacoub Moawad
Expert from Australia

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 E-Mail :

Phone : -

 Phone : -
 


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษาอิสลาม
(Islamic Educational Administration and Management)

 Assist.Prof.Dr.Niloh Wae-u-seng

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 
Assist.Prof.Dr.Niloh Wae-u-seng

หัวหน้าแผนก

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone :
Assoc.Prof.Dr.Ibrahem Narongraksakhet 

รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
Assoc.Prof.Dr.Ibrahem Narongraksakhet

 Dr.Abdulhakam Hengpiya อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา
Dr.Abdulhakam Hengpiya

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

Phone : -
 
 


 

E-Mail :

 

Phone : -

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (Islamic Studies)

Assoc.Prof.Dr.Abdullah Kareena 

รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ  การีนา 
Assoc.Prof.Dr.Abdullah Kareena

หัวหน้าแผนก

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone :

 

Assist.Prof.Dr.Abdullah Numsuk 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
Assist.Prof.Dr.Abdullah Numsuk

Dr.Yusof Talek  อาจารย์ ดร.ยูโซะ  ตาเละ
Dr.Yusof Talek

E-Mail :-

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : -

Phone : -
 
 Dr.Ilyas Sideh

อาจารย์ ดร.อิลยาส  สีเดะ
Dr.Ilyas Sideh

 

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone : -

 
 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Joomla templates by Joomlashine