IMG 6895 ม.อ. จัดแถลงข่าวสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ ระดมแนวคิดค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

         วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลก 30 ประเทศ ร่วมสัมมนาในวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อชี้นำให้สังคมมีความสามัคคี ส่งเสริมค่านิยมทางศีลธรรมเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติและความสงบสุขอย่างยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา การนำเสนอบทความจากนักวิชาการอิสลามศึกษาที่มีชื่อเสียงอาทิ

          Sheikh Abdel Kareem El-Khasawneh มุฟตีสูงสุด ประเทศจอร์แดน Sheikh Omar Ubeid Hasanah อธิบดีกรมการวิจัยและอิสลามศึกษา กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศกาตาร์ Prof. Dr. Soleh bin Husain Al-Aayed ประธานกรรมการองค์การฮาลาลระหว่างประเทศ องค์การสันนิบาตชาติมุสลิม Prof. Dato’ Dr. Sano Koutoub Moustapha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศกินี Prof.Dr.Mohd. Kamal Hassan ผู้อำนวยการสถาบันแนวคิดและอารยธรรมอิสลามระหว่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย

          รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสุกล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึงความเป็นมาของการสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษาว่า ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา “ค่านิยมของอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 นั้น เพื่อชี้นำให้สังคมมีความสามัคคี ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม และได้รับรู้แนวคิดจากปราชญ์ด้านอิสลามศึกษา จาก 30 ประเทศ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทย ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้นับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะแสวงหาและกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอิสลามในประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการโอนย้ายหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน หรือ Asean Education Hub ตลอดจนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

IMG 6827   IMG 6834

          ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะกรรมการอำนวยการจัดการสัมมนานานาชาติฯ ครั้งที่ 3 กล่าวว่า การสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา นับเป็นเวทีระดับสุดยอดของประเทศที่จัดขึ้นในภูมิภาค ทั้งนี้จากความสำคัญของตัวผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นนักวิชาการ นักการศาสนา รัฐมนตรี และจุฬาราชมนตรี จากประเทศต่างๆ จากทุกทวีป รวม 30 ประเทศ แล้ว ผลงานวิชาการที่ได้รับการนำเสนอ จะเป็นการชี้นำสังคมให้เข้าใจอิสลามอย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ สร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมในทุกสังคมทั่วโลก นอกจากนี้ผลของการสัมมนายังเป็นการการยกมาตรฐานด้านอิสลามศึกษาของประเทศต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้และสังคมโลก และช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมเกียรติ การสัมมนาครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวกับแนวคิดค่านิยมของอิสลาม และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่หลากหลายระหว่างชุมชนต่างศาสนิกในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งคาดหวังว่าสถาบันการศึกษาต่างๆ และนักวิชาการทั้งหลายจะร่วมดำเนินการและสร้างกลไกสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณค่าดังกล่าว 

IMG 6859   IMG 6813

          ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงผลการสัมมนาที่ผ่านมาว่า การสัมมนาในครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากการสัมมนานานาชาติทั้งสองครั้งที่ผ่านมา กล่าวคือการสัมมนาครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2553 ในหัวข้อ "บทบาทอิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์” มีนักวิชาการอิสลามศึกษาจาก 16 ประเทศได้ร่วมกันกำหนด “ปฏิญญาปัตตานี” ที่มีสาระสำคัญ กล่าวคือ ประการที่ 1. อิสลามศึกษาจะนำไปสู่สันติสุข และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เฉพาะระหว่างชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงมวลมนุษยชาติ ประการที่ 2 อิสลามศึกษา จะมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านศาสนาและศาสตร์ทั่วไปเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน และอนาคตของเยาวชนในรุ่นต่อๆ ไป ประการที่ 3 อิสลามศึกษาจะส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงความมั่นคงและความยุติธรรมทางสังคมด้วย ประการที่ 4 อิสลามศึกษาจะส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมุสลิม ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างพลเมืองของโลก ประการที่ 5 อิสลามศึกษาจะส่งเสริมในเรื่องโอกาสในการพูดคุยระหว่างสมาชิกประชาคมมุสลิม และเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้ตระหนักถึงสันติภาพ และป้องกันแนวคิดที่บิดเบือนหลักศาสนาอิสลาม

IMG 6862   IMG 6817

          สำหรับครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2556 มีปราชญ์มุสลิมและนักวิชาการอิสลามศึกษาจาก 30 ประเทศ ร่วมระดมแนวคิด ในหัวข้ออิสลามศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง : โอกาสและสิ่งท้าทาย ผลจากการสัมมนาครั้งนั้นได้ยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ให้ก้าวสู่นานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน หรือ Asean Education Hub ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมุสลิมและสร้างสังคมสันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ยืนยันความเป็นมุสลิมสายกลางของ ประเทศไทยต่อสายตาชาวโลก การเป็นมุสลิมในมิติเสรีภาพทางวิชาการและการนับถือศาสนา เกิดเครือข่ายอิสลามศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาทางด้านวิชาการ การวิจัย การประชุมในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศอาหรับ และกลุ่มประเทศมุสลิมอื่นๆ และการสัมมนาครั้งที่ 3 ในหัวข้อ " ค่านิยมของอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง " “Islamic Values in a Changing World” ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 มีการนำเสนอความสำคัญของค่านิยมอิสลามและวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดสู่การสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ในสังคม

          ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงความคืบหน้าของการสัมมนา ว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีหนังสือเชิญนักวิชาการทางด้านอิสลามศึกษา รวม 30 ประเทศ กว่า 400 คนและมีประเทศต่างๆ ตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาแล้ว 24 ประเทศทั่วโลก โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ นำเสนอบทความจากนักวิชาการทางอิสลามศึกษาที่มีชื่อเสียงอาทิ Sheikh Abdel Kareem El-Khasawneh มุฟตีสูงสุด ประเทศจอร์แดน Sheikh Omar Ubeid Hasanah อธิบดีกรมการวิจัยและอิสลามศึกษา กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศกาตาร์ Prof. Dr. Soleh bin Husain Al-Aayed ประธานกรรมการองค์การฮาลาลระหว่างประเทศ องค์การสันนิบาตชาติมุสลิม Prof. Dato’ Dr. Sano Koutoub Moustapha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศกินี Prof.Dr.Mohd. Kamal Hassan ผู้อำนวยการสถาบันแนวคิดและอารยธรรมอิสลามระหว่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย และในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา.

IMG 6836   IMG 6890

         “การสร้างความเข้มแข็งในหลักสูตรอิสลามศึกษานานาชาติ ให้มีความเท่าเทียม ในระดับเดียวกับนานาชาติ นั้น จำเป็นจะต้องแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา และในขณะเดียวกันหลักสูตรอิสลามศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมุสลิมและสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ที่ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในอนาคต ประกอบกับการสัมมนาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนา และครูจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในประเทศไทยได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาด้วย เพื่อที่จะได้นำความรู้ ไปถ่ายทอดให้เยาวชน ได้รับทราบถึงความร่วมมือและแนวคิด” ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเพิ่มเติม

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ http://pr.pn.psu.ac.th/IISC-PSU/album/index.html

กิจกรรมล่าสุด

Prev Next
ประชุม Asean Learning Network Council Meeting ครั้งที่ 21 ณ University Malaysia Kelantan

ประชุม Asean Learning Network …

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี , ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลาม และ...

นักศึกษา วอศ. คว้ารางในงานมหกรรมมะอัลกุรอาน ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

นักศึกษา วอศ. คว้ารางในงานมหกร…

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ที่ผ่าน วิทยาลัยอิสลาม ม.อ.ปัตตานี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในงานมหกรรมมะอัลกุรอาน ระหว่างวันที่ 27 -28 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี...

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าพบ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีราชอณาจักรบาห์เรน

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานค…

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าพบ ฯพณฯ เชคคอลีฟา บิน สัลมาน บิน อาล คอลีฟา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน พร้อมรายงานความมือระหว่าง...

สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศบาห์เรน

สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับม…

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา และ ดร.อัสมัน แตอาลี รองผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์...

ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) กับคณบดี College of Shari'ah and Islamic studies, University of Sharjah, UAE

ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยวิทยาลั…

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี (ดร.ยูโซะ ตาเละ) ลงนามบันทึกข้อตกลง...

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี ลงนามความร่วมมือ MOU กับ Al-Qasimia University นคร Sharjah, United Arab Emirates (UAE)

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการ…

          วันที่ 23 พย 2559 คณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี, ดร.ยูโซะ...

วอศ.จัดประชุมผู้นำศาสนา จาก 19 ประเทศ

วอศ.จัดประชุมผู้นำศาสนา จาก 19…

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี จัดประชุมผู้นำศาสนาและคณะกรรมการความร่วมมือทางด้านอิสลามศึกษา Islamic Studies...

PSU ลงนามข้อตกลง MoA กับมหาวิทยาลัยกลันตันมาเลเซีย

PSU ลงนามข้อตกลง MoA กับมหาวิท…

             เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี และ ผศ.พัชรียา...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทย…

               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เครือข่ายอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี...

งานแถลงผลงานการวิจัยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวฯ

งานแถลงผลงานการวิจัยการไกล่เกล…

               เมื่อวันอาทิตย์ 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ...

สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UUM และ UPSI

สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย…

          เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา, ดร.ธวัช...

คณะครูอาจารย์และนักเรียน จาก ร.ร.นราสิกขาลัย เยี่ยมเยียนวิทยาลัยฯ

คณะครูอาจารย์และนักเรียน จาก ร…

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา คณะครูอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส...

ภารกิจสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยใน UAE และ Qatar

ภารกิจสร้างความร่วมมือด้านต่าง…

          เมื่อวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี(ดร.ยูโซะ ตาเละ) ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์(ดร.อัสมัน แตอาลี)...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอิสลามวิ…

          เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน...

อบรมการจัดทำต้นฉบับ (Menuscript)

อบรมการจัดทำต้นฉบับ (Menuscrip…

          เมื่อวันที่ 17 – 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา งานวิจัยและตีพิมพ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยระดับชาติ...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักบริหาร…

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ของกระทรวงต่างประเทศ ในประเด็น...

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบแอดมิชชั่น

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบ…

      ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระบบแอดมิชชั่น ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปรการศึกษา 2558 ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา      ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ...

โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิ…

     เมื่อวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ รุ่นที่ 4...

8-12 มิถุนายน 2558_โครงการศูนย์พัฒนาบุคคลากรด้านอิสลามศึกษา

8-12 มิถุนายน 2558_โครงการศูนย…

     เมื่อวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมครูสอนแนวบูรณาการอิสลาม ชั้น 3 ณ...

ประมวลภาพโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ประเทศกัมพูชา

ประมวลภาพโครงการเยาวชนจิตอาสาพ…

     เมื่อวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ร่วมกับ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด...

อบรมภาษาอาหรับ โดยศูนย์ภาษานานาชาติเพื่ออิสลามศึกษา

อบรมภาษาอาหรับ โดยศูนย์ภาษานาน…

     เมื่อวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษานานาชาติเพื่ออิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษาอุดมศึกษาอาเซี่ยน ณ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่...

การแถลงข่าวสัมมนานานาชาติค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

การแถลงข่าวสัมมนานานาชาติค่านิ…

 ม.อ. จัดแถลงข่าวสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ ระดมแนวคิดค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง          วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเวทีนักวิชาการอิสลามทั่วโลก 30 ประเทศ...

อธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน IISN รุ่นที่ 7

อธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาแล…

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ พบปะแลกเปลี่ยนและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายอิสลามศึกษานานาชาติ (International...

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 363 (1/2558)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานค…

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 363 (1/2558) ณ ห้องประชุมอัยยูบีย์ ชั้น 5 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                     

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนา ICON-IMAD V

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ…

               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสัมมนา ICON-IMAD V...

โครงการ Big Cleaning Day กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรัฐกลันตัน

โครงการ Big Cleaning Day กับกา…

รายงานการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน ประเทศมาเลเซีย           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...

สวช. กับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโกตาบารู รัฐกลันตัน

สวช. กับภารกิจช่วยเหลือผู้ประส…

ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโกตาบารู รัฐกลันตัน ระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2558          สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

วอศ.จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 2

วอศ.จัดประชุมวิชาการระดับชาติด…

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่...

วอศ.จัดอบรมการบริหารจัดการมัสยิด

วอศ.จัดอบรมการบริหารจัดการมัสย…

          เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานวิชาการและบริการชุมชน ได้มีการจัดโครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการมัสยิดทั่วประเทศ  ...

ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก UNISSA ประเทศบรูไน

ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหา…

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) ประเทศบรูไน ดารุสลาม ได้มาเยือนวิทยาลัยอิสลามศึกษา...

คณบดี/รองคณบดี ม.อ.ปัตตานี ประชุมร่วมกับผู้บริหารของ UMK

คณบดี/รองคณบดี ม.อ.ปัตตานี ประ…

          เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิยาลัยมาเลเซียกลันตัน            คณบดีและรองคณบดีจาก...

โครงการผู้บริหารพบปะนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา

โครงการผู้บริหารพบปะนักศึกษา ว…

          ช่วงบ่ายวันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการผู้บริหารพบปะนักศึกษา...

ประมวลภาพโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ

ประมวลภาพโครงการสานสัมพันธ์นัก…

     เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรมทัศนศึกษา ดังนี้ วันที่ 1 ...

ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลาม และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมเครือข่า…

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาลัยอิสลามศึกษา...

ต้อนรับคณะจาก Asia e University ( AeU ) และ Island College of Technology ( ICT ) จากประเทศมาเลเซีย

ต้อนรับคณะจาก Asia e Universit…

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีตัวคณะจาก Asia e University (...

คณะจาก Universiti Sains Islam Malaysia เยี่ยมเยียนวิทยาลัย

คณะจาก Universiti Sains Islam …

               เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ได้มีคณะจาก Universiti...

ค่ายการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม

ค่ายการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเติมคว…

          วันที่16 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี. เป็นประธานในพิธีปิด ค่ายการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม  ณ โรงเเรมราชมัง พาวิเลียน รีสอร์ท...

คณะจาก Zakat and Wakaf Research Institute, UiTM Malaysia เยี่ยมเยียนวิทยาลัยอิสลามศึกษา

คณะจาก Zakat and Wakaf Researc…

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับคณะจาก Zakat and Wakaf Research...

วิทยาลัยอิสลามศึกษาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันอีดิลอัฏฮา ฮ.ศ.1435

วิทยาลัยอิสลามศึกษาจัดงานเลี้ย…

               เมื่อวันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี...

งานพบปะศิษย์เก่า วอศ.

งานพบปะศิษย์เก่า วอศ.

          เมื่อวันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 - 12.00...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษา
  3. ข่าวสมัครงาน
  4. ข่าวสอบราคา
  5. ข่าวสัมมนา/ประชุม

วีดีโอ 3rd IISC2015

23-25March2015 Islamic Values In a Changing World


01 Recitation of the Holy Quran - 3rd IISC2015
01 Recitation of the Holy Quran - 3rd IISC2015
07 Session 1 Imam Al Nawawi Hall Moderated by Dr Rushdi Tahir
07 Session 1 Imam Al Nawawi Hall Moderated by Dr Rushdi Tahir
02 Reporting Speech 3rd IISC2015
02 Reporting Speech 3rd IISC2015
06 Speech 1 by H E Tan Sri Prof Dr Mohd Kamal Hassan
06 Speech 1 by H E Tan Sri Prof Dr Mohd Kamal Hassan

03 Opening Remarks 3rd IISC2015
03 Opening Remarks 3rd IISC2015
05 Keynote Speech by H E Umar Ubaid Hasanah
05 Keynote Speech by H E Umar Ubaid Hasanah
04 Opening Remarks
04 Opening Remarks
08 Speech 2 by Prof. Dr. Mohammad Ahmad Musallam al Khalaileh
08 Speech 2 by Prof. Dr. Mohammad Ahmad Musallam al Khalaileh

09 Speech 3 by Prof. Dr. Saleh Husain Al Aayed
09 Speech 3 by Prof. Dr. Saleh Husain Al Aayed
10 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 1 د. محمد حسـان عوض
10 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 1 د. محمد حسـان عوض
11 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 2 الأستاذ المشارك الدكتور محي الدين بن الحاج يحيى
11 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 2 الأستاذ المشارك الدكتور محي الدين بن الحاج يحيى
12 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 3 4 أ د الريح أحمد الليث and د محمد بن حسين الشيعا
12 Session 2 Imam Al Nawawi Hall Paper 3 4 أ د الريح أحمد الليث and د محمد بن حسين الشيعا

Speech 4 by Asst.Prof.Dr.Ismail Lutfi Japakiya
Speech 4 by Asst.Prof.Dr.Ismail Lutfi Japakiya
Speech 5 by Asst. Prof. Dr. Abdullah Numsuk
Speech 5 by Asst. Prof. Dr. Abdullah Numsuk
Conference Reflection by Prof. Dr. Kanok Wongtrangan
Conference Reflection by Prof. Dr. Kanok Wongtrangan
 

www.cis.psu.ac.th

banner-satit
icenter-banner
Banner-ejournal

banner-iisc2017
curinter

logo-tmm
curriculum
mua-tqf
ads moral

1329088
Today
Yesterday
This Week
All days
Last Week
This Month
612
1677
4554
1316823
20282
31094

Joomla templates by Joomlashine