สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน

สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน
Office of Academic and Community Service Affairs

ประวัติความเป็นมา
          เมื่อปี พ.ศ 2532 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2532 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 236 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2532 ให้วิทยาลัยอิสลามศึกษาเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขปัตตานี และตั้งแต่นั้นมาวิทยาลัยอิสลามศึกษามีฐานะเทียบเท่าคณะ ๆ หนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
          เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยอิสลามศึกษาเป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงของชาติเกี่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอิสลามศึกษาจัดดำเนินงานด้วยการอำนวยการศึกษา การบริการวิชาการแก่ชุมชน การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปโดยประสิทธิภาพ จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องจัดรูปแบบของสถาบันให้เหมาะสมกับลักษณะงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดรูปแบบในวิทยาลัยอิสลามศึกษาเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมมีสามหน่วยงาน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
          สำนักงานวิชาการและบริการชุมชนทำหน้าที่ด้านการให้บริการวิชาการและบริการชุมชน การวิจัย การผลิตเอกสาร การแปลเอกสารและตำรา การส่งเสริมเผยแพร่หลักวิชาการอิสลาม การแสดงนิทรรศการและพิพิธพัณฑ์ การอบรมและสัมมนา ดำเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศตลอดจนทหน้าที่เป็นหน่วยงานวางแผนของวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และพิพิธพัณฑ์อิสลาม

นโยบายของ สวช.
          1. ร่วมมือกับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่สังคม
          2. จัดประชุม อบรม สัมมนา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
          3. จัดโครงการต่าง ๆที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาทางสังคมของชุมชนทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุข อาชีพและอื่น ๆ
          4. ให้ความร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชนในการเสริมสร้างความเข้าใจและการพัฒนาสังคมอย่างสมดุล
          5. ทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาที่เป็นยอมรับของชุมชนและสอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐ พร้อมทั้งริเริ่ม ปรับ แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
          6.เสนอและบริการข่าวสาร จัดระบบสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามเพื่อเป็นแหล่งความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอิสลามแก่สังคม ตลอดจนการผลิตเอกสาร และตำราทางวิชาการอิสลาม

ลักษณะงานบริการวิชาการ
          1. งานบริการวิชาการด้านการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
          2. งานบริการวิชาการด้านให้คำปรึกษาแนะนำ จัดนิทรรศการและอื่นๆ
          3. งานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          4. งานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
          5. งานบริการวิชาการด้านการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางแผนการจัดการ การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ
          6. งานบริการวิชาการด้านข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ
          วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประชุม ฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การเผยแพร่บทความทางวิชาการ การรับเชิญเป็นวิทยากร ให้คำปรึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา ระบบสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข และนอกจากนี้ วิทยาลัยได้ให้บริการแปลเอกสารภาษาต่าง

ลักษณะการให้บริการ
          1. ให้คำปรึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมทั้งในและต่างประเทศเช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ระบบสังคม เป็นต้น
          2. การแปลเอกสาร วิทยาลัยอิสลามศึกษาสามารถให้บริการแปลเอกสารภาษาต่างๆได้ในหลายภาษา เช่น อาหรับ-ไทย ไทย-อาหรับ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ มาลายู-ไทย ไทย-มาลายู เป็นต้น
          3. การสำรวจและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอิสลามหรือชุมชนชาวมุสลิมในแง่ของความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี ทั้งในและต่างประเทศ
          4. บริการข้อมูลพื้นฐานของชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
          5. จัดทำสื่อวิดีทัศน์ ภาพยนตร์ เอกสารหรือตำรา ตลอดจนสื่ออื่นๆที่อาศัยหลักวิชาการทางอิสลามศึกษา
          6. จัดวิทยากรในการบรรยายทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอิสลามและมุสลิม
          7. ให้การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทางด้านสาขาอิสลาม การบริการวิชาการแก่ชุมชนนับเป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีสำนักงานวิชาการและบริการชุมชนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและทำหน้าที่ด้านการบริการชุมชนโดยเฉพาะ และนับเป็นหน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัย

Joomla templates by Joomlashine