งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา

วิสัยทัศน์(VISION)

     มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนการจัดกิจกรรม  มีความเป็นผู้นำ  ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตวิญญาณแห่งอิสลาม   เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  พร้อมมีความภูมิใจในความเป็นมุสลิม   มีความรู้อันเป็นสากล รวมทั้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ(MISSION)

     1.ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยสโมสร สภาประธานเอกและชุมนุมนักศึกษาจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ครบทุกประเภทกิจกรรม

     2.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยงานกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ ทักษะในการคิดเชิงเหตุผล ทักษะสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ

     3.จัดบริการให้คำปรึกษาโดยมีคลินิกที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอสนองนักศึกษาที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล 

กลยุทธ์ /แผนพัฒนา

     1.จัดตารางเรียนของนักศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมนักศึกษา

     2.จัดกิจกรรมที่เป็นวิชาการให้มากกว่าเดิมและกำหนดให้อยู่ในหลักสูตรกิจกรรม

     3.จัดสถานที่ให้กับองค์กรนักศึกษา(ห้องชุมนุมนักศึกษาต่างๆ สภาประธานเอกฯ และบริษัทจำลอง)

     4.จัดกิจกรรมนักศึกษาให้อยู่ในระบบเพื่อความสะดวกในการดูแลนักศึกษา

     5.จัดหางบประมาณจากภายนอกมาสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

     6.จัดกิจกรรม Islamic Studies Circle  (ISC) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม

บัณฑิตที่พึงประสงค์วิทยาลัยอิสลามศึกษา

     1.มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำ

     2.มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์

     3.กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

     4.เสริมสร้างความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติวิธี

     5.เสริมสร้างทักษะชีวิตและสามารถจัดการความเสี่ยง

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา

student-colislam

 

Joomla templates by Joomlashine