หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งมีหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้
ก. หลักสูตรปริญญาตรีมี 2 หลักสูตรได้แก่
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
          - สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
          - สาขาวิชากฎหมายอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
          - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
          - สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
          - สาขาวิชาอิสลามศึกษา(โปรแกรมนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
     ศึกษาศาสตรบัณฑิต
          - สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ข. หลักสูตรปริญญาโทมี 2 หลักสูตร ได้แก่
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
          - สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
          - สาขาการบริหารและการจัดการศึกษาอิสลาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
ค.หลักสูตรปริญญาเอกมี 1 หลักสูตร ได้แก่
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
          - สาขาอิสลามศึกษา

Joomla templates by Joomlashine