ผู้บริหาร

01-Director

ดร.ยูโซะ ตาเละ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

Dr.Yusof Talek
Director

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 02-DD Academic&QA

ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Dr.Muhammadroflee Waehama
Deputy Director for Academic

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 AssocDrIbrahem  

รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
รองผู้อำนวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษา

Assoc.Prof.Dr.Ibrahem Narongraksakhet
Deputy Director for Graduate Studies

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 08-AssD Admin&OrgDev  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ ดือเระ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและกิจการพิเศษ

Assist.Prof.Suthisak Duereh
Deputy Director for System Development and Special Affairs
Head of Office of Academic and Community Service

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 06-DD StudentDev  

ดร.อัสมัน แตอาลี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

Dr.Asman Taeali
Deputy Director for Student Development and International Affairs

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 07-AssD StudentDev&Alumni  

ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Dr.Abdulhadee Sabuding
Assistant Director for Student Development and Alumni Relations

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 DrMahmood  

ดร.หมะหมูด หะยีหมัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

Dr.Mahmood Hayeemad
Assistant Director for Planning and Quality Assurance

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 AssistD-testingArab  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนาภาษานานาชาติ

Assist.Prof.Dr.Kader Sa-ah
Assistant Director

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 10-Head Secretary  

นายอุสมาน ราษฏร์นิยม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Mr.Usman Ratniyom
Head of Office of Secretary

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla templates by Joomlashine