วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

     "วิทยาลัยอิสลามศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านวิทยาการอิสลามและโลกมุสลิมในภูมิภาค โดยมีการวิจัยเป็นฐาน"

พันธกิจ

     1. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานหลักการอิสลาม
     2. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาการอิสลามในระดับภูมิภาค
     3. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับตะวันออกกลาง
     4. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอิสลามและศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ออิสลามศึกษา
     5. พัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการอิสลาม เพื่อความเป็นนานชาติระดับสากล
     6. บูรณาการความรู้บนพื้นฐานอิสลามเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต
     7. ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของอิสลาม
     8. ทำนุบำรุง และเผยแพร่ ศิลปะ และวัฒนธรรมตามกรอบอิสลาม

เป้าประสงค์

     1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานอิสลาม  มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ (มุ่งประโยชน์ส่วนรวม) และสมรรถนะสู่ตลาดแรงงาน
     2. สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศ ด้านวิทยาการอิสลาม  ด้านตะวันออกกลาง  และโลกมุสลิมในภูมิภาค 
     3. ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวิถีอัล-อิสลาม 
     4. สร้างระบบบริหารและการจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     5. พัฒนาหลักสูตรวิทยาการอิสลาม เพื่อความเป็นนานาชาติระดับสากล 
     6. มีหน่วยงานที่จะเสริมสร้างวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
     7. ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

Joomla templates by Joomlashine