ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล Dr. Mohamed Lamine M.Sylla (Expert from Guinea)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mohamed Lamine M.Sylla Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์ mohamedlamine.s@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Fiqh and Usul Al-Fiqh
- Principles of Jurisprudence
- Islamic Law

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
  Ph.D. Fiqh and Usul Al-Fiqh International Islamic University  Malaysia, Malaysia
  M.A. Fiqh and Usul Al-Fiqh International Islamic University  Malaysia, Malaysia
  B.A. Islamic Law The Islamic University of Madina, Saudi Arabia
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน