ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล Asst. Prof. Dr.Abdulai M.Kaba (Expert from Liberia)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Abdulai M.Kaba Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์ abdulai.kab@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Science
- Clinical and Counseling Psychology
- Islamic Civilizations

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2550 Ph.D. Islamic Science International Institution of IslamicThought and civilization,International Islamic University Malaysia,Malaysia
2545 M.H.Sc. Clinical and Counseling Psychology International Islamic University Malaysia,Malaysia
2541 B.A. Islamic Revealed Knowledge and Heritage (Usul al-Din & Comparative Religion) International Islamic University Malaysia, Malaysia
2540 B.H.Sc. Psychology International Islamic University Malaysia, Malaysia
  Diploma Arabic Language Islamic University of Madina, Saudi Arabia
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน
   
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia