ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.รุชดี ตาเห
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Rusdee Taher Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์ rusdee.t@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Education

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2557 Ph.D. Islamic Education The Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
2550 M.A. Islamic Education The Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
2543 B.A. Islamic Education The Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน