ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Isma-ie Katih Ph.D.
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์ isma-ie.k@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Studies
- Islamic Creed
- Usuluddin

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2554 Ph.D. Islamic Studies University Sains Malaysia, Malaysia
2548 M.A. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand
2539 B.A. Islamic Studies The Islamic University of Madina, Saudi Arabia
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน