ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.ปัญญา นาวงษ์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Punya Nawong Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์ punya.n@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Arabic Language

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
  Ph.D. Arabic Language University of Juba, Sudan
  M.A. Teaching Arabic to Non-Arabic Speakers Khartoum International for Arabic Language, Sudan
  B.A. Arabic Language International University of Africa, Sudan
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน