ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอนิง สือแต
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Abdulroning Suetair Ph.D.
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์ abdulroning.s@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - West Asian Studies
- Political Science
- Islamic History

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2549 Ph.D. West Asian Studies -Politics Aligarh Muslim University, India
  M.A. West Asian Studies -Politics Aligarh Muslim University, India
  B.A.  Usulluddin Islamic Theology Nadwa College, India
  B.A. Political Science Ramkhamhaeng University, Thailand
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน