ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซาฝีอี อาดำ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Sarfee Ardam Ph.D
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์ sarfee.a@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - West Asian Studies
- Translation

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2546 Ph.D. West Asian Studies-Politics Aligarh Muslim University, India
  M.A. West Asian Studies-Politics Aligarh Muslim University, India
  B.A. Public Relations Al-Azhar University, Egypt
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน