ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.อุสมาน ยูนุ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) U-samarn Yunu Ph.D.
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชากฎหมายอิสลาม
อีเมล์ usamarn.y@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Law

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2558 Ph.D. Islamic Law Al-Imam Muhammad Ibn Saud  Islamic University, Saudi Arabia
2548 M.A. Islamic Law Al-Imam Muhammad Ibn Saud  Islamic University, Saudi Arabia
2545 B.A. Shariah Al-Imam Muhammad Ibn Saud  Islamic University, Saudi Arabia

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน