ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ ดือเระ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Suthisak Duereh
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชากฎหมายอิสลาม
อีเมล์ suttisak.d@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Law

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
Ongoing Ph.D. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand
2545 LL.M. International Public Law Thammasat University, Thailand
2538 LL.B. Law Thammasat University, Thailand

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน