ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Asman Taeali Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชากฎหมายอิสลาม
อีเมล์ asman.t@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Law and Principles of Islamic Law
- Islamic Family
- Comparative Fiqh

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2556 Ph.D. Islamic Revealed knowledge and Heritage (Fiqh and Usul  al-Fiqh) International Islamic University Malaysia, Malaysia
2547 M.A. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand
2545 B.A. Islamic Law Islamic University of Madinah, Saudi Arabia 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน