ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดุลฮัก มิ่งสมร
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Yadulhak Mingsamorn Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชากฎหมายอิสลาม
อีเมล์ yadulhak.s@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Shariah & Islamic Law

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2550 Ph.D. Islamic Studies-Shariah Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco
2545 M.A. Ossol-dine University Quaraouiene, Morocco
2541 B.A. Shariah & Islamic Studies Mu’tah University, Jordan

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน