ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล สุวรรณี หลังปูเต๊ะ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Suwannee Langputeh
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
อีเมล์ suwannee.l@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Teaching Islamic Studies

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2547 M.Ed. The Teaching of Islamic Education International Islamic University, Malaysia
2536 B.A. Islamic Stuides Prince of Songkla University, Thailand

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน