ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.เกตุ อัสมิมานะ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Kate Asmimana Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
อีเมล์ kate.a@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Arabic Language

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2556 Ph.D. Arabic Language Aligarh Muslim University, India
2552 M.A. Arabic Language Aligarh Muslim University, India
2550 B.A. Arabic Language Yala Islamic College, Thailand

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน