ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.สราวุธ สายทอง
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Sarawut Saithong Ph.D.
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
อีเมล์ sarawut.sai@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Curricula & Teaching Methods
- Teaching Arabic

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2556 Ph.D. in Education Curricula & Teaching Methods International University of Africa, Sudan
2552 M.A. Teaching Arabic to Non-Arabic Speakers Khartoum International for Arabic Language, Sudan
2549 B.A. Education - Arabic Language International University of Africa, Sudan

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน