ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.อิลยาส สีเดะ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Ilyas Sideh Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์ ilyas.s@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Studies
- Interpretation of the al-Qur’an
- Arabic Language

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2558 Ph.D. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand
2550 M.A. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand
2543 B.A. Arabic Language and Islamic Studies The Islamic University of Madinah, Saudi Arabia

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน