ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Abdulhadee Sabuding Ph.D.
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์ abdulhadee.s@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Studies
- Usulluddin
- Islamic Creed

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2556 Ph.D. Islamic Studies University Sains Malaysia, Malaysia
2547 M.A. Islamic Stuides Prince of Songkla University, Thailand
2540 B.A. Usuluddin Al-Azhar University, Egypt

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน