ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.รุสลี นุห์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Rulee Nuh Ph.D.
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
อีเมล์ ruslee.n@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - International trade
- Entrepreneurship

ประวัติการศึกษา - ACADEMIC BACKGROUND

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2562
Ph.D. (Candidate) Entrepreneurship and Business University of Malaysia Kelantan
2553
M.A.
Economics
International  Islamic University Malaysia, Malaysia
2549
B.A. Islamic Economics and Management
Prince of Songkla University, Thailand
 

ประวัติการทำงาน - WORK EXPERIENCE

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
2554-ปัจจุบัน Lecturer  Prince of Songkla University
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร -EXECUTIVE POSITION

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
2554-2556 หัวหน้าแผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร - SPECIALIZED TOPICS

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
1 Social Enterprise
 

ประวัติการเป็นวิทยากร - LECTURE EXPERIENCE

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ - ACADEMIC PAPER

ปี พ.ศ. ผลงาน
2017 The Moderating Effect of Internal Control on the Relationship between Islamic Microfinance and Micro-entrepreneur’s Performance in Thailand. Proceeding of International Conference on Business and Economic (ICBE) 2017
2017 The Effect of Islamic Microfinance on Micro – Entrepreneur’s Performance in Thailand. Proceeding of the 2017 UMK Postgraduate Colloquium. P. 180 – 189.
2015 Foreign Direct Investment, Trade Openness and Economic Growth: Empirical Evidence from Thailand. Foreign Trade Review, 50(2), 73-84.
2011 Trade openness, foreign direct investment and growth in Thailand. In: Asia Pacific Marketing and Management Conference 2011, 9-11 Novemeber 2011, Merdeka Palace Hotel, Kuching, Sarawak.