ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล Darwish Mustafa Yacoub Moawad (Expert from Australia)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Darwish Mustafa Yacoub Moawad
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
อีเมล์ darwish.m@psu.ac.th, Darwishmoawad2@gmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Leadership
- Globalization

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
1982
1980
M.A.
B.A.
Economics
Economics
Aligarh Muslim University, India
Aligarh Muslim University, India
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลาดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน