ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.ธวัช นุ้ยผอม
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Tawat Noipom Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
อีเมล์ tawat.n@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Banking and Finance
- Islamic Banking

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2556
2551
2546
2541
Ph.D.
M.A.
M.Sc
B.B.A.
Islamic Finance
International Relationship in Middle East
Finance
Finance
University of Durham, United Kingdom
University of Durham, United Kingdom
University Putra Malaysia, Malaysia
International Islamic University, Malaysia
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลาดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน