ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล อ.อริศ หัสมา
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Aris Hassama
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
อีเมล์ aris.h@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Economics
- Microeconomics
- International Trade

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
Ongoing
Ph.D.
Economics
Universiti Sains Malaysia
2554
M.E.
Economics
International Islamic University Malaysia, Malaysia
2550
B.E.
Economics
Thammasat University, Thailand
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2557 อาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ฟาฏอนี
มีนาคม 2553 - สิงหาคม 2553 Managing Director Afra International Co.,Ltd. Phuket, Thailand 
มีนาคม 2548 - สิงหาคม 2549 Import Sector Documentary Import Sector Documentary at Newship Agencies (Thailand) Co., Ltd Bangkok, Thailand
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน หัวหน้าแผนก แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
1. เศรษฐศาสตร์อิสลาม
2. การกำกับดูแลสถาบันการเงินอิสลาม
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2559 Main Moderator in international seminar “Halal Finance for Halal Tourism” World Halal Product Exhibition (HAPEX) 2016. สถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์ 
2559 CUPT-QA Assessor for Undergraduate Programmes Prince of Songkla University, Pattani Campus, October, 2016
  Trainer on “Corporate Governance in Islamic Financial Institution” Center for Academic and Community Services, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน
  บทความวิชาการและบทความวิจัย (Proceeding and Journal Papers)
2560 Hassama, Aris (2017). Methodology in Islamic Economics: Source of Knowledge and Assumption in Proceeding of Islamic Sciences: Methodology in Muslim Studies. Bangkok.
2560 Hassama, Aris (2017). Assessing an Applied Islamic Studies Programme: the Case of Islamic Economics and Management Programme (CIS) in International Islamic Studies Conference 2017 (IISC4), College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
2560 Hassama, Aris (2017). Risk Management Practices of Islamic Financial Institutions in the Southernmost Provinces of Thailand. The Journal of Risk and Insurance, vol.21. Bangkok.
2560 Noipom, Tawat & Hassama, Aris (2017). Waqf in a Non-Muslim Country: A Preliminary Survey of Waqf in Thailand. SHARE Journal Ekonomi dan Keuangan Islam, vol, 6, No. 1, Banda Aceh, Indonesia.
2552 Asmy, Mohamed and Rohilina, Wisam and Hassama, Aris and Fouad, Md. (2009): Effects of Macroeconomic Variables on Stock Prices in Malaysia: An Approach of Error Correction Model. Munich Personal RePEc Archive.
  งานวิจัย
2560 ความตระหนักและแนวปฏิบัติด้านชารีอะห์ภิบาลในสถาบันการเงินฮาลาลของประเทศไทย (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิจัยมุ่งเป้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 2560 (ongoing research project)
2559 การพึ่งพิงอุตสาหกรรมยาสูบของมุสลิมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.) 2559 (completed)
2558 โครงการการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนชายแดนเพื่อการปรับตัว รองรับประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน สสค.) 2558 (completed)