ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.ยุทธนา เกื้อกูล
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Yuttana Kuakul Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์ yuttana.k@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ Islamic Studies

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
  Ph.D. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand
  M.A. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand
  B.A. Islamic Studies The Public Authority for Applied Education and Training, Kuwait
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลาดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน