ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Abdulloh Al-Usamah Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์ abdulloh.a@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ Islamic Creed & Philosophy
Islamic Studies
Dawah Usuluddin

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
  Ph.D. Islamic Creed & Philosophy The World Islamic Sciences and Education University, Jordan
  M.A. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand
  B.A. Dawah Usuluddin & Islamic Studies The Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลาดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน