ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Abdullah Numsuk Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
อีเมล์
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Creed
- Creed
- Islamic History

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
  Ph.D. Islamic Creed The Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
  M.A. Islamic Creed The Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
  B.A. Dawah and Usuluddin The Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
 

ประวัติกำรทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน