ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล อ.ฟาตีเม๊าะ จะปะกิยา
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Fateemoh Chapakiya
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์ fateemoh.c@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Stuides

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
Ongoing Ph.D. Islamic Studies Malaysia
2553 M.A. Islamic Stuides Prince of Songkla University, Thailand
2547 B.A. Usuluddin Yala Islamic College, Thailand
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน