ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล อ.อาเซ็ม อัชชะรีฟ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asem Ash-shareef
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์ asem.a@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Arabic Studies
- Arabic Language

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
Ongoing Ph.D. Islamic Studies Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA), Brunei Darussalam
2548 M.A. Islamic Stuides Prince of Songkla University, Thailand
2548 M.Is Arabic Studies and Islamic Civilization National University of Malaysia, Malaysia
2544 High Diploma Arabic Language & Literature Yarmouk University, Jordan
2541 B.ed. Arabic Language College of Basic Education, The Public Authority for Aplied Education and Training, State of Kuwait
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน