Have any question? +66 7333 1305

ข่าวสารล่าสุด

ยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺ

ความหมาย “และพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นกับสายเชือกของอัลลอฮฺ (ศาสนาอิสลาม) และจงอย่าแตกแยกกัน (ในเรื่องศาสนา)”

ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน, อายะฮฺที่ 103

ศึกษาและเพิ่มพูนความรู้

ความหมาย “พระองค์ (อัลลอฮฺ) ทรงเป็นผู้แต่งตั้งเราะสูลคนหนึ่งขึ้นในหมู่ผู้ไม่รู้จักหนังสือจากพวกเขาเอง(นั่นคือมุหัมมัด) เขาจะอ่านอายาตต่าง ๆ ของพระองค์ให้พวกเขาฟัง และทำการอบรมพวกเขา และสอนคัมภีร์และความวิทยทานแก่พวกเขา และแท้จริง ก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่ในความหลงผิดอย่างชัดแจ้ง”

ซูเราะฮฺอัล-ญุมุอะฮฺ, อายะฮฺที่ 2

ให้ความร่วมมือในสิ่งที่ดีงาม

ความหมาย “และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความยำเกรง และจงอย่าช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน และพึงยำเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺ คือผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ”

ซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ, อายะฮฺที่ 2

หลักสูตรของเรา

สาขาวิชาในแต่ละหลักสูตรของเราทั้งหมด

สาส์นจากผู้อำนวยการ

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขออำนวยพรและความสันติสูงจงมีแด่ท่านนบีมุฮัมมัด บรรดาเศาะฮาบะฮฺ วงศ์วาน และผู้ดำเนินชีวิตตามแนวทางของท่านจนถึงวันสุดท้ายแห่งโลก
การที่ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ถือเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ จึงขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน มีการวางแผนการจัดการตนเองให้เป็นระบบ เพิ่มความมุ่งมั่น มุมานะให้มากกว่าสมัยที่พวกเราศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขอให้มุ่งหวังในผลสัมฤทธิ์ให้มากกว่าหวังในผลสำเร็จ นักศึกษาจะต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาทั้งเรื่องส่วนตัว การเรียนในชั้นเรียน และการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สิ่งที่อยากฝากให้นักศึกษาพึงตระหนักในฐานะที่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา คือ การดำรงตนอยู่ในกรอบของอิสลาม เป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างและอุทิศตนเพื่ออิสลามและสังคมส่วนตัว จึงขอให้นำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ยูโซะ ตาเละ

วิดิโอสารล่าสุด

สัมภาษณ์สด ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เรื่อง "รร.สาธิตอิสลามศึกษา"

การสัมภาษณ์สด ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษา ผอ.วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ในรายการข่าวเช้า วันที่ 23 พ.ย. 58 ทางช่อง whitechannel เรื่อง "ม.อ.ปัตตานี เปิด โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา" สอนวิชาสามัญบูรณาการอิสลาม

สัมภาษณ์สด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เรื่อง "รร.สาธิตอิสลามศึกษา"

การสัมภาษณ์สด ดร.ยูโซะ ตาเละ ผอ.วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ในรายการข่าวเช้า วันที่ 19 พ.ย. 58 ทางช่อง whitechannel เรื่อง "ม.อ.ปัตตานี เปิด โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา" สอนวิชาสามัญบูรณาการอิสลาม

ดร.ยูโซะ ตาเละ ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ดร.ยูโซะ ตาเละ ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2556

Presentation: International Islamic Studies Networking 3+1 (IISN)

แนะนำโครงการ International Islamic Studies Networking 3+1 (IISN)

สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต เรื่อง "โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา"

ข่าวค่ำ http://whitechannel.tv/ ช่วงเวลา 20.00 น. - 20.30 น. สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต

CIS-PSU Present College of Islamic Studies (Thai)

Introduction College of Islamic Studies (CIS), University of Prince Songkla (PSU, Pattani, Thailand)

35+

อาจารย์

1200+

นักศึกษา

9+

หลักสูตร

15+

ประเทศ

โครงการและงานวิจัย