บิดามารดาเป็นผู้ให้กําเนิด หากปราศจากบิดามารดาเราก็ไม่สามารถกําเนิดได้และต้องให้เกียรติกับบิดามารดาโดยกระทําความดีต่อบิดามารดาและปฎิบัติตามคําสั่งสอนทั้งสองโดยไม่โต้แย้ง บิดามารดานั้นเป็นผู้ที่ออกกําลังทั้งกายและใจเพื่อให้ลูกๆปลอดภัยพร้อมกันนั้นยังพยายามด้วยทุกวิธีทางเพื่อให้ลูกๆมีความสุขในการดําเนินชีวิต

•  ความสําคัญของจรรยามารยาท

อิสลามได้เน้นหนักในเรื่องการกระทําความดีต่อบิดามารดาถึงแม้บิดามารดานั้นไม่นับถือศาสนาเดียวกัน อิสลามทรงห้ามการเนรคุณต่อบิดามารดาไม่ว่าการพูด การกระทําใดๆ สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ให้การยอมรับและได้สาปแช่งบุคคลที่ทําการเนรคุณต่อบิดามารดา แต่ในทางกลับกันนั้นอิสลามก็ได้ให้คําเตื่อนเกียวกับเรื่องนี้ดังอายะฮของอัลลอฮความว่า

และพระเจ้าของเจ้าบัญชาว่า พวกเจ้าอย่าเคารพภักดีผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้น และจงทําดีต่อบิดามารดา เมื่อผู้ใดทั้งสองบรรลุสู่วัยชราอยู่กับเจ้า ดังนั้นอย่ากล่าวแก่ทั้งสองว่า อุฟ และอย่าขู่เข็ญท่านทั้งสอง และจงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยคําที่อ่อนโยน อัส-ซูรอ 23

อัลลอฮทรงตรัสอีกในอัลกุรอานมีใจความว่า และจงนอบน้อมแก่ทั้งสองซึ่งการถ่อมตนเนื่องจากความเมตตา และจงกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของฉัน ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสองเช่นที่ทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อเยาว์วัย อัล- อิสรออ 24.

คําว่า อุฟ นั้นเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจ และจงกระทําทุกอย่างเป็นการแสดงถึงความรักต่อท่านทั้งสอง เป็นต้นว่า การเอาอกเอาใจ การให้เกียรติและยกย่องท่านทั้งสองต่อหน้าคนอื่น และจงขอพรดุอาอ์ให้แก่ทั้งสองอยู่เสมอ โดยขอให้อัลลอฮทรงอภัยโทษและโปรดปรานและความเมตตาแก่ท่านทั้งสอง

นอกจากบิดามารดาเป็นผู้ให้กําเนิดแล้ว ยังช่วยให้ลูกสามารถดํารงชีวิตอยู่โดยการเลี้ยงดู ป้อนนมให้กิน เพื่อให้สามารถเติบโตได้ ดังนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งต่อลูกที่จะเนรคุณต่อบิดามารดา

จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์ทุกคนต้องปฏิบัติตามคําสั่งของทั้งสองโดยการกระทําความดีต่อบิดามารดา


โครงการศูนย์สารสนเทศอิสลามและอิสลามศึกษา ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยความร่วมมือของจังหวัดปัตตานี และ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน
ผู้ดูแลระบบ : webmaster@fathoni.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีที่ขนาด 800 x 600