กลับหน้าแรก
  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี  
วิทยาลัยอิสลามยะลา
 
เกี่ยวกับเวปไซด์นี้
 
คำถามที่ถามบ่อย
 
มีข้อข้องใจ

 

คำว่าสังคมในภาษาอาหรับ คือ مجتمع

หมายถึง مكان الاجتماع คือสถานที่รวมกัน หมายความถึง

กลุ่มของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งพวกเขาได้ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบและระบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น สังคมของมนุษย์ที่มีเชื้อชาติเดียวกัน สังคมแห่งมนุษย์ชาติเป็นต้น(1)

คำว่าสังคมในภาษาอังกฤษ มีดังนี้

•  Society หมายถึง สังคมคือคนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน(2)

•  Society หมายถึง ทางสังคม เข้าสังคมที่เกี่ยวกับการกระทำระหว่างกันและกันของบุคคลหรือของกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะในรูปใดก็ตาม(3)

คำว่าสังคมตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ ปี พ . ศ . 2530 มีความหมายว่า คนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน(4)

กลับด้านบน

 

Linton ให้ความหมายของสังคมว่า คือกลุ่มของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วยเหลือกันเป็นเวลานานจนพวกเขาสามารถจัดองค์กรของพวกเขาและถือว่าพวกเขา คือสังคมหนึ่งที่มีกฎเกณฑ์ ระเบียบที่แน่นอน(5)

Lyson ให้ความหมายของสังคมว่า สังคมคือรูปแบบการใช้ชีวิตในครอบครัว ในเผ่า ในชาติ ในกลุ่มศาสนา(6)

เมื่อเราพิจารณาความหมายของสังคมตามทัศนะของ Lyson แล้วพบว่าท่านได้เน้นหนักลักษณะ 3 ประการดังนี้(7)

•  ชนิดของกลุ่ม คือ กลุ่มมนุษย์

•  ภาวะแวดล้อมของสังคม หมายถึงสังคมนั้นต้องเป็นการคบค้าสมาคมระหว่างมนุษย์ทุกหมู่เหล่า

•  ความสัมพันธ์ทางสังคม คือสังคมต้องเป็นความสัมพันธ์ของคนทุกระดับชั้น

Hammudah Abdulaty ให้ความหมายของสังคมว่า สังคมคือกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นฐานของความใกล้ชิดทางสายเลือดที่กระทำต่อคนอื่น(8)

เมื่อเราพิจารณาความหมายของสังคมตามทัศนะของท่าน Hammudah แล้วจะพบว่าท่านเน้นที่ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางสังคม

Sidi Gazalba ให้ความหมายของสังคมโดยเน้นความสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ(9)

1) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอย่างเป็นกลุ่มในสังคมที่มีระบบและระเบียบ

2) การรักษาระเบียบความสัมพันธ์ภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบ

พลศักดิ์ จิรไกศิริและพรศักดิ์ ผ่องแผ้วให้ความหมายของสังคมว่า สังคมหมายถึงรูปแบบขององค์การของมนุษย์ชนิดหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างถาวรในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อให้มนุษย์ที่มาอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความผูกพันกันและกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน มีระเบียบแบแผนอย่างเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็นอิสระจากสังคมเพื่อนบ้าน(11)

กลับด้านบน

 

สังคมปัจจุบันมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้(12)

•  การอยู่ร่วมผืนแผ่นดินเดียวกัน ภายใต้สังคมหนึ่ง ๆ จะมีอานาเขตที่แน่นอน ซึ่งอนาเขตนี้จะครอบคลุมชุมชนที่มีขนาดเล็กมากมาย

•  การมีความผูกพันและพึ่งพากัน สังคมเป็นรูปแบบขององค์การที่มีความผูกพันระหว่างสมาชิก ซึ่งความผูกพันกันและกันนี้เป็นไปอย่างธรรมชาติมิใช่ถูกบังคับ ทั้งนี้เพื่อพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

•  การมีวัฒนธรรมร่วมกัน ในแต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง วัฒนธรรมนี้สามารถผูกมัดให้สมาชิกทั้งหลายมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังจะเห็นว่าสมาชิกสังคมจะมีแบบแผนการดำเนินชีวิตที่เหมือนกัน ซึ่งรวมไปถึงการมีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเคยชิน ความเชื่อและค่านิยมอย่างเดียวกัน ทำให้มนุษย์ในสังคมนั้นสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตรงกันตั้งแต่เรื่องทางวัตถุ เป็นต้นว่าเครื่องแต่งกาย บ้านเรือน อาหารไปจนถึงเรื่องทางวัฒนธรรม เช่น ค่านิยมอย่างเดียวกัน มี ปทัศสถานทางสังคมแบบเดียวกัน

•  การมีระเบียบแบบแผนทางสังคม การจัดแบบแผนทางสังคมนั้น ถือเป็นลักษณะที่สำคัญมากของสังคมมนุษย์เพราะถ้าสังคมใดไร้ระเบียบ สังคมนั้นก็จะมีแต่ความยุ่งเหยิงและหาความก้าวหน้าไม่ได้ ลักษณะความมีระเบียบทางสังคมอาจแสดงออกไปหลายระดับกล่าวคือ ระดับที่เล็กที่สุดสังคมได้จัดให้มีระบบครอบครัวเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมในการอบรมขัดเกลาสมาชิกของครอบครัว ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังระเบียบแบบแผนทางสังคมขั้นพื้นฐานที่สุด นอกจากนี้มีระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับศาสนา ระเบียบแบบแผนทางเศรษฐกิจ ระเบียบแบบแผนทางการเมืองเพื่อควบคุมสังคมในขั้นสูงสุดคือ การออกกฏหมายเพื่อควบคุมกิจกรรมของมนุษย์ทั้งปวงให้อยู่ในแนวทางที่ถือเอื้อประโยชน์แก่สังคมอย่างมากที่สุด

•  ความเป็นอิสระถึงแม้ว่าสังคมจะมีการติดต่อประสานงานกันเพื่อพึ่งพาระหว่างสังคม แต่ทุกสังคมก็จะมีอิสระจากกันคือ ไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับของสังคมอื่น

หน้าที่ของสังคม

หน้าที่โดยทั่วไปของสังคมมีดังนี้(13)

•  การรักษาสมาชิกเก่าและเพิ่มสมาชิกใหม่

•  การจัดหาสิ่งจำเป็นและเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก

•  การอบรมขัดเกลาสมาชิก

•  การจัดดำเนินการไปตามระเบียบทางสังคม

องค์ประกอบของสังคม

สังคมทุกสังคมจะประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้(14)

•  มนุษย์

•  วัฒนธรรม

•  เทคโนโลยี

•  โครงสร้างทางสังคม เช่น การแบ่งหน้าที่กันทำงานจึงทำให้เกิดบทบาทขึ้นมาหรือคือตำแหน่งของบุคคลในสังคมนั้นเอง บทบาทนี้มีลำดับขั้นแตกต่างกันไปตามสถานภาพและคนที่มีลำดับอยู่ในสถานภาพเดียวกันมักรวมกันเป็นชนชั้นเดียวกัน

อุดมการณ์ เป็นระบบความเชื่อที่มีแบบแผน มีเหตุผลเป็นหลักฐานและเป็นวิถีชีวิตที่ก่อให้เกิดแรงดลใจและสามารถถ่ายทอดได้โดยการสั่งสอนหรือชักจูงให้กระทำหรืองดเว้นในอันที่จะให้บรรลุซึ่งสภาวะที่เป็นเลิศ

 


กลับหน้าแรก หน้าต่อไป   
 


โครงการศูนย์สารสนเทศอิสลามและอิสลามศึกษา ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยความร่วมมือของจังหวัดปัตตานี และ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน
ผู้ดูแลระบบ : webmaster@fathoni.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีที่ขนาด 800 x 600