Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2017): Journal of Islamic Studies Access to Islamic Finance: A Case Study of Muslim Community Enterprises in Southernmost Provinces of Thailand Abstract   PDF (71-80)
Tawat Noipom, Aris Hassama, Mahmood Hayeemad
 
Vol 4, No 1 (2008): Journal of Islamic Studies AFFIRMATIVE ACTION IN ISLAMIC PERSPECTIVE Abstract   PDF (15-20)
Muhamad Ali Bin Embi, Roslan Isa
 
Vol 8, No 1 (2017): Journal of Islamic Studies Akidah Warisan Nabi Dalam Pebangunan Ummah Abstract   PDF (92-100)
Abdulhadee Sabuding
 
Vol 3, No 1 (2005): Journal of Islamic Studies AL-HADITH AND IT’S IMPLICATION Abstract   PDF (189-207)
Dr.Abdullah Karina
 
Vol 2, No 1 (2003): Journal of Islamic Studies AL-SUNNAH:MAKNA DAN PENGERTIANNYA Abstract   PDF (119-148)
Abdullah Karina
 
Vol 6, No 1 (2015): Journal of Islamic Studies Attributes Towards Infusing Islamic Manners (Adab) in The Classrooms Among Muslim Teachers in Southern Thailand: Scale Validation Abstract   PDF (18-32)
Samsoo Sa-U
 
Vol 8, No 2 (2017): Journal of Islamic Studies กระบวนการบริหารจัดการซะกาตของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี Abstract   PDF (41-61)
อับดุลเลาะ อับรู, สุไลมาน อาแว
 
Vol 3, No 1 (2005): Journal of Islamic Studies การชื้อขายแบบผ่อนส่ง : บทบัญญัติและหลักปฏิบัติตามกฎหมายอิสลาม Abstract   PDF (93-125)
ผศ.ดร.อิสมาแอ อาลี, อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
 
Vol 4, No 1 (2008): Journal of Islamic Studies การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺที่ดำเนินการในสถาบันการเงินอิสลาม Abstract   PDF (73-87)
มูฮัมหมัดฟาดิ้ล มะมิง
 
Vol 6, No 2 (2015): Journal of Islamic Studies การบริหารจัดการกับความขัดแย้ง Abstract   PDF (44-57)
อิสามะแอ มูบิง, อะห์มัด ยี่สุ่นทรง
 
Vol 7, No 1 (2016): Journal of Islamic Studies การบริหารจัดการในครอบครัวมุสลิมที่มีภรรยาหลายคนในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF (29-43)
รูดียะห์ หะ, ซาฝีอี อาดา
 
Vol 4, No 1 (2008): Journal of Islamic Studies การปลูกฝังความศรัทธาแก่บุตรในอิสลาม Abstract   PDF (105-122)
ฟารีดาห์ ยงกิจ, อับดุลเลาะ การีนา
 
Vol 7, No 2 (2016): Journal of Islamic Studies การพัฒนาตัวชี้วัดองค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา Abstract   PDF (7-18)
นิเลาะ แวอุเซ็ง, ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน
 
Vol 7, No 1 (2016): Journal of Islamic Studies การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้อัตตารีค (ศาสนประวัติ) เรื่องเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ สาหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีที่ 6 Abstract   PDF (44-59)
ฮารตีนี เจ๊ะหมิง, ซัมซู สาอุ, อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
 
Vol 7, No 1 (2016): Journal of Islamic Studies การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งสำหรับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม Abstract   PDF (60-73)
จารุวัจน์ สองเมือง, ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
 
Vol 8, No 2 (2017): Journal of Islamic Studies การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็ก มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF (62-82)
มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, ชนิตา รักษ์พลเมือง, พรรณี บุญประกอบ, นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
 
Vol 3, No 1 (2005): Journal of Islamic Studies การศรัทธาในอิสลามกับพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF (126-147)
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข, ผศ.ดร.หะสัน หมัดหมาน, ผศ.ดร.อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, ภักคินี แขกพงศ์
 
Vol 8, No 2 (2017): Journal of Islamic Studies การศึกษาสภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF (1-17)
อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง
 
Vol 5, No 1 (2010): Journal of Islamic Studies การศึกษาอิทธิพลภาษาอาหรับต่อการกำเนิดและการเผยแพร่ประมวลคำศัพท์ภาษามลายู Abstract   PDF (53-64)
มูฮัมหมัดอัลวี ยูซุฟ
 
Vol 7, No 2 (2016): Journal of Islamic Studies การศึกษาอิสลามในอาเซียน: สถานภาพและความท้าทาย Abstract   PDF (19-32)
ซัมซู สาอุ, สุวรรณี หลังปูเต๊ะ
 
Vol 5, No 1 (2010): Journal of Islamic Studies การเสนอแนวทางสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ "หลักการอิสลามเกี่ยวกับการเลือกคู่สมรสและการคุมกำเนิด" Abstract   PDF (98-108)
อับดุลเลาะ การีนา
 
Vol 2, No 1 (2003): Journal of Islamic Studies ความคิดเห็นของประชาชน ครู และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF (57-89)
Dolmanach Baka, Kasetchai Laehheem, Niaref Raden-ahmad
 
Vol 8, No 2 (2017): Journal of Islamic Studies ความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์บริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย Abstract   PDF (18-28)
อับดุลรอนิง สือแต, นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน, ซาวาวี ปะดาอามีน
 
Vol 3, No 1 (2005): Journal of Islamic Studies ความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลาม อีมาน ผู้ศรัทธาและผู้ตั้งภาคี Abstract   PDF (20-42)
นูรุดดีน สารีมิง
 
Vol 3, No 1 (2005): Journal of Islamic Studies ความเชื่อและประเพณีในการทำบุญของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Abstract   PDF (148-161)
ดร.อับดุลเลาะ การีนา, ผศ.ดร.อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, เชาวน์ฤทธิ์ เรืองปราชญ์
 
1 - 25 of 103 Items 1 2 3 4 5 > >>