Information For Readers

วารสารอิสลามศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) จัดพิมพ์เผยแพร่โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี