Information For Authors

ผู้สนใจตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารอิสลามศึกษา กองบรรณาธิการแนะนำให้ศึกษาข้อมูลของวารสารเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมต้นฉบับบทความ