วารสารอิสลามศึกษา | Journal of Islamic Studies

      วารสารอิสลามศึกษาเป็นวารสารวิชาการรายปี (2 ฉบับต่อปี) จัดทำโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษา และตะวันออกกลางศึกษา

          ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถศึกษารายละเอียดการส่งบทความได้ที่ แนวทางการพิจารณาและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์


Vol 8, No 2 (2017): Journal of Islamic Studies


Cover Page