ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Ali Samoh Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์ ali.s@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Islamic Call and Culture
- Al-Hadith

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2556  Ph.D. Islamic Call and Culture Islamic University of Madina,Saudi Arabia 
2548 M.A. Islamic Studies Islamic University of Madina,Saudi Arabia 
2541 B.A. Al-Hadith Islamic University of Madina,Saudi Arabia 
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน