ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะรอนิง สาแลมิง
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Maroning Salaming Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชากฎหมายอิสลาม
อีเมล์ mroning.s@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Principles of Jurisprudence
- Islamic Law

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2547 Ph.D. Principle of Jurisprudence Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
2541 M.A. Principle of Jurisprudence Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
2535 B.A. Islamic Law Islamic University of Madinah, Saudi Arabia

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน