ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Muhammadafeefee Assalihee Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
อีเมล์ muhammadafeefee.a@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Development Education

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2557 Ph.D. in Education Development Education Chulalongkorn University, Thailand
  M.A.   University Sains Malaysia, Malaysia
2548 B.Sc. in Ed. Education-Physics Prince of Songkla University, Thailand

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน