ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Ibrahem Narongraksakhet Ph.D.
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
อีเมล์ ibrahem.n@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Education
- Islamic Education
- Curriculum and Instruction

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2547 Ph.D. Curriculum and Instruction University of Malaya, Malaysia
2538 M.Ed. Islamic Education International Islamic University Malaysia, Malaysia
2535 Advance Diploma Education International Islamic University Malaysia, Malaysia
2532 B.Ed. English Education Yala Teachers College, Thailand

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน