ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Chutikan Phetkeaw Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
อีเมล์ chutikarn.p@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Management

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
 
Ph.D.
M.A.
B.B.A.
Management
Psychology
Management
Universiti Utara Malaysia, Malaysia
Prince of Songkla University, Thailand
Bangkok University, Thailand

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน