ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.หมะหมูด หะยีหมัด
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mahmood Hayeemad Ph.D.
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
อีเมล์ mahmood.h@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Business Administration
- Muslim Consumer Behavior
- Islamic Marketing

ประวัติการศึกษา ACADEMIC BACKGROUND

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2558
Ph.D.
Business Administration
Khon Kaen University, Thailand
2545
M.A.
Agribusiness Management
Prince of Songkla University, Thailand
2541
B.B.A.
Finance and Banking
Ramkhamhaeng University, Thailand
 

ประวัติการทำงาน WORK EXPERIENCE

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร EXECUTIVE POSITION 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทางาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร SPECIALIZE TOPICS

ลาดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร LECTURE EXPERIENCE

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ACADEMIC PAPER 

ปี พ.ศ. ผลงาน
  บทความวิชาการและบทความวิจัย (Proceeding and Journal Papers)
2559 อานนท์  คำวรณ์, เพ็ญศรี เจริญวานิช และหมะหมูด  หะยีหมัด (2559). การศึกษาปัจจัยขับเคลื่อน
     คุณค่าตราฮาลาล. วารสารบริหารธุรกิจ, 151, 1-23. 
2558 หมะหมูด  หะยีหมัด, เพ็ญศรี  เจริญวานิช และอานนท์  คำวรณ์. (2558). เผ่าพันธุ์ตราสินค้า: ความท้าทายใหม่
     ทางการตลาด. วารสารบริหารธุรกิจ, 148, 57-69.
2558 Mahmood  Hayeemad, Rathakarn Buasri (2015). Impact of the AEC on Migrant Workers: A Case 
     Study of the Rohingya in Khon Kaen, Thailand. Journal of Asian Development, 1(1), 23-33.
2558 Mahmood  Hayeemad, Pensri  Jaroenwanit, Anon  Khamwon (2015). Brand Tribalism, Brand 
     Relationships, and Halal Brand Equity: A Study in Muslim Consumers. The Macrotheme  
     Review, 4(2), SI II, 90-101.
2556 หมะหมูด  หะยีหมัด และก่อพงษ์  พลโยราช (2556). ความภักดีต่อตราสินค้าในมิติเชิงทัศนคติและมิติเชิง
     พฤติกรรม. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม   
     2556, หน้า 67-73.
  นำเสนอผลงานวิชาการ
2557 Mahmood  Hayeemad, Pensri  Jaroenwanit, Anon  Khamwon (2014). Brand Tribalism, Brand 
     Relationships, and Halal Brand Equity: A Study in Muslim Consumers. Business and Social 
     Science Research Conference (proceeding), December 19-20, 2014 Venue: Espace Vocation 
     Paris Haussman saint-Lazare, Paris, France.
2557 Anon Khamwon, Mahmood  Hayeemad, Pensri  Jaroenwanit, (2014). Brand Engagement in Self-
     Concept, Brand Relationships, and Halal Brand Equity. Business and Social Science 
     Research Conference (proceeding), December 19-20, 2014 Venue: Espace Vocation Paris 
     Haussman saint-Lazare, Paris, France.
2555
หมะหมูด  หะยีหมัด, รัฐการ  บัวศรี, รุธิร์  พนมยงค์ (2555). การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ใน
     บริการจัดสัมนาของโรงแรม. การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ 
     อุปทาน ครั้งที่ 12 “การจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน” วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2555 จังหวัด
     เชียงใหม่
  งานวิจัย อยู่ระหว่างการวิจัย
2561 THE INDUSTRY ATTRACTIVENESS AND MARKET OPPORTUNITIES IN THE KINGDOM OF BAHRAIN FOR THAI BUSINESS INVESTORS (ผู้วิจัยร่วม)
2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากในการใช้บริการโรงแรมที่มีครัวฮาลาล (หัวหน้าโครงการ) 
2560 กระบวนการพัฒนาระบบการจัดการซะกาตของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลและพัทลุง (ผู้วิจัยร่วม)