ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Samsoo Sa-u Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
อีเมล์ samsoo.s@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Education Administartion
- Organizational Behavior
- Teaching Islamic Education

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
  Ph.D. Education Administartion International Islamic University Malaysia, Malaysia
  Post–Graduate Diploma Islamic Studies International Islamic University Malaysia, Malaysia
  M.A. Environmental Education Prince of Songkla University, Thailand
  B.Pol.Sc. International Relations Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand
  B.Ed. Educational Evaluation Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน