ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Abdulhakam Hengpiya Ph.D.
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
อีเมล์ abdulhakam.h@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Educational Adminisration
- Organizational Behavior
- Teaching of Islamic Education

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
  Ph.D. Educational Adminisration International Islamic University Malaysia, Malaysia
  M.Ed. The Teaching of Islamic Education International Islamic University Malaysia, Malaysia
  B.A. Islamic Revealed International Islamic University Malaysia, Malaysia
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน