ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Niloh Wae-u-seng Ph.D.
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
อีเมล์ niloh.w@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Educational Administration
- Educational Leadership

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
  Ph.D. Educational Administration International Islamic University Malaysia, Malaysia
  M.Ed. Educational Administration Prince of Songkla University, Thailand
  B.A. Islamic Studies Prince of Songkla University, Thailand
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ. ผลงาน