ประวัติอาจารย์

ชื่อ-สกุล Prof. Dr. Farok Bin Zakaria (Expert from Malaysia)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Prof. Farok Bin Zakaria Ph.D.
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
อีเมล์ farok.b@psu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ - Entrepreneurship
- Malay Studies

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่จบ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
2003 Ph.D. Malay Studies University of Malaya, Malaysia
1992 Post Graduate Diploma Islamic Studies International Islamic University Malaysia
1990 Post Graduate Diploma Shariah Universiti Kebangsaan Malaysia
1993 Certificate in Japanese Language   Kyushu University, Japan
1989 MBA. Retail Management University Of Stirling, Scotland
1984 B.Sc. Resource Economics  University Pertanian Malaysia, Malaysia
 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ./ค.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประวัติการดำรงตำแหน่งบริหาร

ปี พ.ศ./ค.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

ลำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
   
 

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ./ค.ศ. เรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     
 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

ปี พ.ศ./ค.ศ. ผลงาน